Leni I nuni, ti kan fidi ki bandi ti yaa pia Sida, bi, ti yaa ke pia sida ti gbanu nni. Tin guudi ti yuli leni puntoadi tienma, bi leni mulima loagidima!