Lah łᶖni cho húle agots'eleh gha tł'a naxek'e gó?ǫ. Stopping AIDS is up to us