Na baaya, agito ki kondom? Lony man gita ki kondom?